fbpx

GREEN CLEAN

434 3340 

Zbaví váš povrch mechů, plísní, hub

1 kg na 5 – 10 m2 434 Kč
5 kg na 25 – 50m2 1.670 Kč
10 kg na 50 – 100 m2 3.340 Kč

 

Použití:

Produkt je určen pro čištění fasád, betonů a různých typů minerálních podkladů od biotického napadení. Díky systému smáčedel a aktivního chlóru má výbornou účinnost i na silně znečištěném povrchu.

Složení:

Chlornan sodný, aditiva

Odstín:

Nažloutlá dezinfekční kapalina

Příprava podkladu:

 1. Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů apod.).
 2. Volné a nesoudržné částečky musí být odstraněny.

Aplikace:

 1. Na připravený podklad provádíme aplikaci přípravku pomocí štětce, válečku nebo rozprašovače do okamžiku jeho nasycení.
 2. Nástřik provádějte pouze s použitím respirátoru a vhodného ochranného oděvu.
 3. Účinnost aplikace se značně zvyšuje s prodloužením doby, po kterou zůstává podkladní plocha ve vlhkém stavu.
 4. Na nenasákavé podklady (vodou nerozpustné nátěrové filmy, dlaždice apod.) aplikujeme přípravek ve dvou stupních (po první aplikaci počkáme na vyschnutí podkladu a následně provedeme aplikaci druhou).

Ředění:

Jedná se o koncentrovaný prostředek. Podle stupně znečištění ošetřovaného povrchu lze zvolit stupeň ředění produktu. Účinnost zředěného prostředku doporučujeme stanovit provedením zkušebního nátěru na konkrétním povrchu. V případě nedostatečné účinnosti zředěného prostředku je nutno snížit jeho ředění.

–  slabě znečištěné plochy: 1 hmotnostní díl GREEN CLEAN + 4 hmotnostní díly vody (výskyt řas)

–  středně znečištěné plochy: 1 hmotnostní díl GREEN CLEAN + 2 hmotnostní díly vody (výskyt řas+plísně)

–  silně znečištěné povrchy:  neředí se

Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem. Po zaschnutí ošetřeného povrchu provedeme odstranění zbytků usmrcených plísní a řas (navlhčeným hadříkem, houbou, kartáčem, špachtlí, tlakovou vodou). Před aplikací následných povrchových úprav musí být zaručeno dostatečné vyschnutí ošetřené plochy. Navazující stavební konstrukce je nutné chránit proti možnému postřiku. Pracovní nářadí po práci omyjte vodou. Případné skvrny způsobené nátěrem mimo ošetřované plochy urychleně odstraňte s použitím dostatečného množství vody.

Upozornění:

Nepoužívejte prostředek v uzavřených prostorách, hrozí otrava chlorem

Orientační spotřeba:

1 litr na 5 – 15 m2 (v závislosti na savosti a struktuře podkladu)

Hygiena a bezpečnost práce:
 1. Používat  osobní  ochranné prostředky.
 2. Při zasažení kůže a očí důkladně omýt vodou. Může mít dráždivé účinky na oči a pokožku.
 3. Po práci ruce omýt vodou a ošetřit ochranným krémem.
 4. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Při náhodném požití vypláchnout ústa a hrtan vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
 5. Při zasažení očí vymývat 15 minut vodou a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
 6. Uchovávat mimo dosah dětí. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.
Balení a skladování:

1 l, 5 l, 10 l

Prostředek musí být uložen v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25 °C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Skladovatelnost min. 6 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout!

Likvidace obalů:

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s., Praha.

Zanechte nám kontakt a náš kolega se vám ozve.