Třísložková exteriérová polyuretanová hydroizolace – Profi. Další informace na následující stránce v technickém listu.

Prodejní balení: po celých kg  1 kg za 434.- Kč

Ceny jsou včetně DPH 21%.

TECHNICKÝ LIST

BÁČA WATER IZOL

Charakteristika:

Báča water izol je tříkomponentní nízkoviskózní bezrozpouštědlová hmota na polyuretanové bázi.

Rozsah použití:

Báča water izol je velmi pružná a houževnatá chemicky odolná hydroizolační membrána.

Vykazuje překlenování statických i dynamických trhlin, vynikající elastičnost, velmi dobrou odolnost vůči chemikáliím, zejména ropným látkám, výbornou adhezi s dalšími hmotami DUPOX, vodotěsnost

Zpracovatelská data:

Báča water izol nesmí být zpracováván při teplotách okolí a podkladu pod +12 stupňů C a nad 25 stupňů C. Doporučená teplota je 20 stupňů C a optimální vlhkost vzduchu 75%.

Během aplikace a doby vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda či jiné chemické zatížení – teplota podkladu nesmí být nižší než +3 stupně C nad rosným bodem.

Tyto podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování materiálu a taktéž po celou dobu jeho tvrdnutí (polymerizace)

Příprava podkladu:

Podklad musí být napenetrovaný penetrací Báča Dupox 2010, která se za čerstva posype křemičitým pískem, nechá se vytuhnout a neulpělý přebytečný písek se vysaje.

Napenetrovaný podklad musí být před aplikací hmoty suchý, čistý, bez prachu a dalších nečistot, které můžou působit jako separátor.

Zpracování:

Báča water izol je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro aplikaci je nezbytné důkladné smísení a promísení obou složek A i B pomocí pomaluobrátkového míchadla (300 ot/min) v daném poměru po dobu 3 minut. Poté přidat složku C do složek A a B. Smísit pomocí pomaluobrátkového míchadla. Při mísení dbát na to, aby do materiálu nebyl zbytečně zamíchán vzduch a doporučujeme po prvním promísení materiál přelít do jiné nádoby a mísení opakovat.

Takto připravený materiál musí být zpracován během doby jeho zpracovatelnosti vhodnou technologií.

Technologie realizace membrány:

Za použití zubové stěrky roztáhnout na předem připravený podklad a nejlépe v polovině zpracovatelského času hmotu převálečkovat odvzdušňovacím válcem.

Namíchaný materiál neskladovat ve větším množství a po smíchání znovu nemíchat – nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce!

Po ukončení aplikace nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit acetonem. 

Skladovatelnost v původních dobře uzavřených obalech v suchu, při teplotách od 12 do 25 stupňů C, ne na přímém slunci

Mísící poměry A:B:C 3,4:1:0,9 váhy

Zpracovatelnost : do 30 minut při 20 stupních C

Doba vytvrzení: 24 hodin – přepracovatelný, 7 dnů – plně vytvrzený (při 20 stupních Celsia)

Průtažnost po 7 dnech: >600%

Důležité upozornění: Hmotu doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.