Green Stop – Preventivní prostředek proti biotickému napadení – Profi

GREEN STOP

 PREVENTIVNÍ PROSTŘEDEK PROTI BIOTICKÉMU NAPADENÍ FASÁD, BETONŮ, STŘECH A RŮZNÝCH TYPŮ MINERÁLNÍCH PODKLADŮ  -  PROFI

  

 Green clean před           Green clean po

 

 

Další informace v technickém listu na následující straně

 

  

    Prodejní balení:

 

    10kg     2612.-Kč

      5kg       1305.-Kč

      1kg       289.-Kč

  Ceny jsou včetně DPH21%.

 

KOMPLETNÍ SYSTÉM ČIŠTĚNÍ

A OCHRANY POVRCHŮ :

 

PROTI PŮSOBENÍ VODY A BIOTICKÉMU NAPADENÍ :

 

1. GREEN CLEAN – zbaví váš povrch mechů, plísní, hub

Balení: 1kg (na 5-10m2) 187.-Kč

5kg (na 25-50m2) 725.-Kč

10kg (na 50-100m2) 1437.-Kč

 

2. GREEN STOP – ochrání váš povrch proti budoucímu napadení plísněmi, houbami, mechy

Balení: 1kg (na 5-10m2) 231.-Kč

5kg (na 25-50m2) 870.-Kč

10kg (na 50-100m2) 1728.-Kč

 

3. WATER STOP – ochrání váš povrch proti nasákání vody

Balení: 1kg (na 5-10m2) 187.-Kč

5kg (na 25-50m2) 725.-Kč

10kg (na 50-100m2) 1437.-Kč

 

Použití: Betonové a kamenné dlažby, ploty, střechy, brizolit, anorganické omítky, betonové obklady a fasády atd…

 

 

Technický list

 

 

GREEN STOP

 

 

PREVENTIVNÍ PROSTŘEDEK PROTI BIOTICKÉMU NAPADENÍ FASÁD, BETONŮ, STŘECH A RŮZNÝCH TYPŮ MINERÁLNÍCH PODKLADŮ

 

 

Použití:

Produkt je určen pro ošetření fasád, betonů a různých typů minerálních podkladů proti biotickému napadení s preventivním účinkem. Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko množení mikroorganismů pod vrstvou nátěru, což je častou příčinou odlepení nátěrů od povrchu staveb.

Složení:
Chlornan sodný, aditiva

Odstín:
Nažloutlá dezinfekční kapalina

Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů apod.). Volné a nesoudržné částečky musí být odstraněny.

Aplikace:

Na připravený podklad provádíme aplikaci přípravku pomocí štětce, válečku nebo rozprašovače do okamžiku jeho nasycení. Nástřik provádějte pouze s použitím respirátoru a vhodného ochranného oděvu. Na nenasákavé podklady (vodou nerozpustné nátěrové filmy, dlaždice apod.) aplikujeme přípravek ve dvou stupních (po první aplikaci počkáme na vyschnutí podkladu a následně provedeme aplikaci druhou).

Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem. Před aplikací následných povrchových úprav musí být zaručeno dostatečné vyschnutí ošetřené plochy. Navazující stavební konstrukce je nutné chránit proti možnému postřiku. Pracovní nářadí po práci omyjte vodou. Případné skvrny způsobené nátěrem mimo ošetřované plochy urychleně odstraňte s použitím dostatečného množství vody.

Upozornění: Nepoužívejte prostředek v uzavřených prostorách, hrozí otrava chlorem

Orientační spotřeba:
1 litr na 5-15m2 (v závislosti na savosti a struktuře podkladu)

Hygiena a bezpečnost práce:
Používat  osobní  ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omýt vodou. Může mít dráždivé účinky na oči a pokožku. Po práci ruce omýt vodou a ošetřit ochranným krémem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Při náhodném požití vypláchnout ústa a hrtan vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat 15 minut vodou a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Uchovávat mimo dosah dětí. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování:
1l, 5l, 10l

Prostředek musí být uložen v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Skladovatelnost min. 12 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout!

Likvidace obalů:
Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s., Praha.

Distributor:

BÁČA
Markéta Bořková

Partyzánů 351

530 09 Pardubice

Tel. 605 541 746

www.bacabeton.cz

 

 

nahoru